หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ขอเชิญอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกโครงการ/กิจกรรม งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด

ขอเชิญอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกโครงการ/กิจกรรม งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 11 ต.ค. 2565 - 11 ต.ค. 2565
เวลา 09:30 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ขอเชิญอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกโครงการ/กิจกรรม งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 22 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2022-10-07 09:46:46
2นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2022-10-07 09:50:35
3นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2022-10-07 09:51:28
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
4นาย สมโภชน์ อริยจักร์2022-10-07 10:00:20
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
5นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2022-10-06 09:34:07
6นางสาว ภูษิตา จันทิมา2022-10-06 09:54:45
7นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2022-10-06 10:14:15
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
8นาง ปทิตตา กันต์กวี2022-10-06 09:15:03
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
9นาง ศุทธินี เตชะ2022-10-06 13:44:15
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
10นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2022-10-06 09:08:19
11นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2022-10-06 09:09:05
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
12นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2022-10-07 17:12:43
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
13นางสาว วิริยา แสนจันทอง2022-10-06 09:18:34
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
14นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2022-10-06 14:41:02
15นางสาว นาตยา ใจปัญญา2022-10-07 11:09:06
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
16นาง จุฑามาศ อ่อนประไพ2022-10-06 09:07:09
17นาง สมจิต ธารารักษ์2022-10-06 09:07:24
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
18นางสาว พิกุล มูลนิลตา2022-10-06 14:48:43
19นาง ศรีแพร ใจบาล2022-10-07 09:08:21
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
20นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2022-10-07 13:31:58
สำนักงานคณะ
21นางสาว วิไลพร ธรรมตา2022-10-07 10:28:46
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
22นาย วีร์ทัชธร ยุตบุตร2022-10-10 09:35:21