หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ห้อง zoom https://cmu-th.zoom.us/j/5991838729
วันที่ 10 ต.ค. 2565 - 10 ต.ค. 2565
เวลา 14:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนผู้ลงทะเบียน 19 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล 2022-10-05 10:05:21
2นางสาว พนิตา ศิริเกษร 2022-10-06 09:14:20
3นางสาว ศิริขวัญ ใจสม 2022-10-06 09:38:36
4นางสาว เจนจิรา ไชยนิน 2022-10-06 09:39:20
5นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 2022-10-06 23:55:40
6นาง สุทธิณี เขื่อนคำ 2022-10-07 08:03:25
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2022-10-06 08:30:16
8นางสาว สิริญา คัมภิโร 2022-10-06 12:13:52
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
9นาย อาทิตย์ กันจินะ 2022-10-06 09:58:11
10ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี 2022-10-06 09:58:19
11อ.ดร. ยุพา จอมแก้ว 2022-10-06 09:58:33
12ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 2022-10-07 16:25:13
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
13ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย 2022-10-06 10:00:53
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
14อ.ดร. ทฤษฎี คำหล่อ 2022-10-08 19:46:27
15นาย วรากรณ์ ใจยา 2022-10-08 19:46:44
16นาย สมศักดิ์ มีเพชร 2022-10-10 10:53:48
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
17นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2022-10-05 10:52:48
18อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร 2022-10-05 10:52:57
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
19นาย สมศักดิ์ จีรัตน์ 2022-10-10 11:54:24