หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ เข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
วันที่ 19 ต.ค. 2565 - 19 ต.ค. 2565
เวลา 08:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม เข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนผู้ลงทะเบียน 32 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2022-10-11 15:42:30
2นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2022-10-18 09:34:05
3นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2022-10-18 09:34:17
4นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2022-10-18 09:34:36
5นางสาว พนิตา ศิริเกษร2022-10-18 09:34:48
6นาย อติพัชร ไชยชมภู2022-10-18 09:35:07
7นาย สมโภชน์ อริยจักร์2022-10-18 09:35:20
8นาย เอกรัตน์ คงยอด2022-10-18 09:35:30
9นาย นพดล ณ เชียงใหม่2022-10-18 09:38:26
10นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2022-10-18 10:04:10
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
11นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2022-10-17 11:10:57
12นาย วีรภัทร ปั้นฉาย2022-10-18 09:41:56
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13นางสาว สิริญา คัมภิโร2022-10-17 08:43:51
14นางสาว ฐิติมา วงษ์วาน2022-10-18 09:43:40
15ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2022-10-18 09:44:15
16รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน2022-10-18 11:29:46
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
17พงษ์นที ปินตาแจ่ม2022-10-17 10:09:22
18ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย2022-10-17 13:56:58
19นาง ปณิตา บุญสิทธิ์2022-10-17 14:39:22
20ปณิตา บุญสิทธิ์2022-10-17 14:41:01
21นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์2022-10-18 09:51:24
22ณัฐวุฒิ ชรอยเมฆ2022-10-18 10:13:16
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
23ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2022-10-12 09:20:21
24นาย วรากรณ์ ใจยา2022-10-12 11:07:10
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
25นางสาว วิริยา แสนจันทอง2022-10-18 09:36:59
26ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2022-10-18 09:54:22
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
27ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา2022-10-17 13:26:04
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
28นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ2022-10-17 09:51:03
29นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2022-10-17 11:52:53
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
30นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์2022-10-18 09:46:00
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
31นายวิธวัช ศรีสมุดคำ2022-10-18 10:04:39
หน่วยงานอื่นๆ
32รำจวน กิจค้า2022-10-14 16:55:26