หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
รายละเอียด

          ด้วยคณะเกษตรศาสตร์กำหนดจัดโครงการพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยจัดเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID : 599 1838 729) ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
ข้าราชการ
1.  
นายนิวัติ  อนงค์รักษ์
2.  
นายสิทธิเศวตร์  ลอดแก้ว
3.  
นายประเสริฐ  คำออน

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
4.  รศ.ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ์
5.  
นางพรรณทวี  ขันธสีมา

ลูกจ้างประจำ
6.  
นายไสว  สุดตุดจ้อย
7.  
นายสุภาพ  ศิริวรรณา

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 23 ก.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565
เวลา 14:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวนผู้ลงทะเบียน 156 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2022-09-06 18:36:52
2นาง วนิดา วงศ์พยอม2022-09-06 18:37:10
3นาง อัญชลี นากา2022-09-06 18:37:17
4นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2022-09-06 18:37:48
5นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2022-09-06 18:38:02
6นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2022-09-06 18:38:13
7นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2022-09-06 18:38:28
8นางสาว อุสนา ก๋าทอง2022-09-06 18:39:36
9นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2022-09-06 18:40:48
10นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2022-09-06 18:41:01
11นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2022-09-06 18:41:19
12นาย อินทร ผางแดง2022-09-06 18:42:16
13นาง นารินทร์ วงศ์มูล2022-09-14 13:44:39
14นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2022-09-14 13:44:51
15นาย อินสอน บุญยืด2022-09-19 09:53:22
16นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2022-09-19 09:53:34
17นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2022-09-19 09:55:29
18นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2022-09-19 09:55:55
19นาย ไพบูลย์ ใบแสง2022-09-19 09:56:06
20นาย สัชฌุกร กันทะนัน2022-09-19 09:56:47
21นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2022-09-19 09:57:15
22นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า2022-09-19 09:58:23
23นายชัยสิทธิ์ เบี้ยผ่า2022-09-19 09:58:42
24นายฤทธิเดช กุลสุวรรณ์2022-09-19 09:59:05
25นายธนกฤต วรรณวนิช2022-09-19 10:03:37
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
26นาง อังคณา กีไสย์2022-09-15 11:49:36
27นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2022-09-15 11:50:27
28นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2022-09-15 12:50:06
29นางสาว นิตยา วงค์ไชย2022-09-15 12:50:17
30นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2022-09-15 12:50:41
31นางสาว สุภนิช โตทอง2022-09-15 12:50:52
32นาง วรางคณา กันทะลา2022-09-15 12:51:00
33นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2022-09-15 12:51:32
34นาย ทินกร ใจมา2022-09-15 12:51:49
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
35นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 2022-09-13 10:43:14
36นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2022-09-13 11:12:36
37นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์2022-09-14 13:45:34
38นางสาว พนิตา ศิริเกษร 2022-09-14 14:03:05
39นาย นพดล ณ เชียงใหม่2022-09-14 14:29:25
40นางสาว ศิริขวัญ ใจสม 2022-09-14 18:45:23
41นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2022-09-15 11:52:02
42นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2022-09-15 12:52:24
43นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2022-09-15 14:05:48
44นาย อติพัชร ไชยชมภู2022-09-15 17:34:58
45นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2022-09-19 10:01:27
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
46นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2022-09-14 12:16:13
47นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2022-09-14 12:24:46
48นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2022-09-14 14:04:31
49นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2022-09-14 14:04:52
50นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2022-09-14 14:05:02
51นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2022-09-14 14:05:14
52นางสาว วริภัทร จีนโน2022-09-14 14:05:23
53นางสาว สิริญา ผ่องใส2022-09-14 14:05:37
54นาย ทวี จันทรมูล2022-09-14 14:05:45
55นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2022-09-14 14:05:54
56นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2022-09-14 14:06:08
57นางสาว สิทธิพร เสนางาม2022-09-14 14:06:20
58นาย สุวิทย์ บุญเรือง2022-09-15 17:39:31
59นาย วีรภัทร ปั้นฉาย2022-09-15 17:40:24
งานยุทธศาสตร์และแผน
60นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2022-09-15 12:59:52
61นางสาว วิราวรรณ ใจเงิน2022-09-15 13:00:01
62นางสาว วัชรินทร์ ไชยวรรณ์2022-09-15 13:00:31
63นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2022-09-15 13:00:39
64นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2022-09-15 13:01:18
65นาย พีรภพ สมภมิตร2022-09-15 13:01:31
66นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2022-09-15 13:02:10
67นาย วิทยา บรรทึก2022-09-15 13:02:19
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
68นางสาว สิริญา คัมภิโร 2022-09-12 08:38:53
69ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2022-09-14 12:49:46
70นางสาว ฐิติมา สุทธสาส์น2022-09-14 14:47:23
71อ.ดร. นิลิตา มุขแจ้ง2022-09-14 14:47:38
72ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2022-09-14 14:49:21
73นาง พรรณทวี ขันธสีมา2022-09-14 14:50:24
74นาง ปทิตตา กันต์กวี2022-09-14 14:50:34
75อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง 2022-09-14 15:06:42
76นางสาว วิจิตรา สายปัญญา2022-09-14 16:02:38
77รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง 2022-09-14 16:57:13
78ผศ. พรสุข ชัยสุข2022-09-16 14:44:38
79อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2022-09-19 09:21:46
80รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2022-09-19 10:26:47
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
81ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2022-09-08 14:41:36
82ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2022-09-14 14:05:45
83ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน 2022-09-14 14:36:06
84รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์2022-09-14 15:29:07
85ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2022-09-15 07:46:27
86นาง ศุทธินี เตชะ2022-09-15 09:29:54
87นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2022-09-15 09:30:01
88นาย อาทิตย์ กันจินะ2022-09-15 09:30:08
89นางสาว สุพัตรา บัวนาค2022-09-15 09:30:14
90นางสาว ไพลิน บุณณสิริ2022-09-15 09:30:22
91ผศ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล2022-09-15 14:20:23
92ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 2022-09-15 15:30:34
93นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์2022-09-15 17:35:15
94ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2022-09-19 10:00:08
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
95อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล 2022-09-14 14:36:36
96รศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล 2022-09-14 14:36:44
97ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 2022-09-14 14:38:44
98รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร2022-09-14 15:21:19
99ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์2022-09-14 15:40:02
100นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2022-09-14 16:04:49
101นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2022-09-16 10:22:23
102นาง รสสุคนธ์ ปินตา2022-09-16 10:26:06
103นาย สุรชาติ มุนินทร์2022-09-16 10:53:31
104นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ 2022-09-19 10:09:33
105ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2022-09-19 10:09:42
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
106รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2022-09-08 12:51:31
107ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล 2022-09-13 18:21:23
108อ.ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ2022-09-15 09:40:09
109นาย วรากรณ์ ใจยา2022-09-15 09:40:21
110นางสาว ศุภนันท์ จันทรา2022-09-15 09:40:30
111นาง วัลภา วรายุ2022-09-15 09:40:44
112รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2022-09-15 14:37:33
113นาย วรพล สิงห์โทราช2022-09-15 15:45:22
114นาย วิสูตร ศิริณุพงษานันท์ 2022-09-15 16:05:59
115นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2022-09-15 16:31:01
116นาย บุญส่ง สุวรรณ2022-09-16 10:25:41
117นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ2022-09-16 10:25:52
118อ.ดร. Linh Nguyen2022-09-19 09:21:33
119ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2022-09-19 10:26:10
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
120นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2022-09-09 11:15:03
121นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2022-09-09 11:33:57
122ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม 2022-09-09 13:26:48
123อ.ดร. ณัฐพล คงดี2022-09-19 09:22:01
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
124นางสาว นาตยา ใจปัญญา 2022-09-14 16:23:12
125ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา 2022-09-14 16:23:27
126นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2022-09-15 11:40:55
127นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2022-09-15 11:41:23
128นางสาวมัลลิกา วงษ์สุวรรณ2022-09-19 12:17:52
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
129นาย สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว2022-09-13 18:36:42
130นาง กุหลาบ อุตสุข2022-09-14 15:28:56
131นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2022-09-14 15:29:22
132นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ2022-09-15 14:05:08
133นางสาว ปรารถนา ใจมานิตย์2022-09-15 14:06:02
134นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์2022-09-15 14:06:07
135นาง สมจิต ธารารักษ์ 2022-09-15 14:09:22
136นาย อนันต์ กิจมี 2022-09-15 14:32:57
137นาย มณเทียร ทันใจ 2022-09-15 14:56:44
138นาย สะอาด วงค์สุวรรณ 2022-09-15 14:57:14
139นาย อาจินต์ มาไกล 2022-09-15 14:57:24
140นาย สุนธรณ์ ศิริสุภา 2022-09-15 14:57:36
141นาย ชาติ ศรีร่างกาย 2022-09-15 14:58:59
142นาย วัติ สุรินทร์ 2022-09-15 14:59:10
143นาง จุฑามาศ อ่อนประไพ 2022-09-15 15:27:05
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
144นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2022-09-12 11:50:41
145นางสาว พิกุล มูลนิลตา2022-09-12 11:51:27
146นาย พงศ์ หลวงมูล2022-09-16 01:22:01
147นาง ศรีแพร ใจบาล2022-09-16 13:58:42
148นาย ถาวร สุภาวงค์2022-09-16 13:59:14
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
149นาย วีร์ทัชธร ยุตบุตร2022-09-14 09:11:59
150นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2022-09-15 11:42:32
สำนักงานคณะ
151นางสาว วิไลพร ธรรมตา2022-09-15 14:02:08
หน่วยงานอื่นๆ
152นายอภิชาติ ใจยนต์2022-09-19 09:57:58
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
153นางเกศณี ทองเหลื่อม2022-09-09 10:17:30
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
154นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์2022-09-14 09:07:21
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
155นาย ฐานิตา ใจวัง2022-09-14 10:07:48
156นาง จุฬารัตน์ โกษารัตน์2022-09-14 10:38:45