หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย
รายละเอียด

กำหนดการ 
วันจันทร์ที่ 12  กันยายน  2565  
    08.30 – 09.00  น.          ลงทะเบียน
    09.00 – 09.10  น.          พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
    09.10 – 12.00 น.           บรรยายหัวข้อ "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย"   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
    12.00 น.– 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน    
    13.00 น.– 16.30 น.        บรรยายหัวข้อ "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย" (ต่อ)

วันอังคารที่ 13 กันยายน  2565  
    08.30 – 09.00  น.          ลงทะเบียน
    09.00 – 12.00 น.           ฝึกปฏิบัติการการประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
    12.00 น.– 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน    
    13.00 น.– 16.30 น.        ฝึกปฏิบัติการการประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย (ต่อ)
16:30 น. – 17:00 น.         มอบใบประกาศนียบัตรโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ผ่านการอบรม SROI แล้ว และท่านที่จะร่วมเป็นทีมผู้ประเมิน SROI ของคณะ)

ห้อง ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12 ก.ย. 2565 - 13 ก.ย. 2565
เวลา 08:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย จำนวนผู้ลงทะเบียน 21 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
1นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2022-08-22 08:43:05
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2ผศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2022-08-15 01:30:49
3อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2022-08-29 17:07:55
4อ.ดร. CHUN-I CHIU2022-09-01 13:32:48
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2022-08-11 11:53:09
6ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย2022-08-19 09:50:28
7ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน2022-08-29 16:31:46
8ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี2022-08-30 10:28:43
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
9ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย2022-08-11 17:06:52
10ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2022-08-11 17:27:43
11อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล2022-08-11 17:42:44
12ผศ.ดร. ประทานทิพย์ กระมล2022-08-11 20:04:32
13รศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล2022-08-11 20:25:23
14ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์2022-08-12 06:39:19
15ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2022-08-19 09:20:08
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
16รศ.ดร. Hien Van Doan2022-08-30 10:02:11
17อ.ดร. Linh Nguyen2022-08-30 10:02:54
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
18ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ2022-08-14 21:41:11
19นางสาว วิริยา แสนจันทอง2022-08-23 15:44:16
20อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2022-08-24 11:31:11
21อ.ดร. ณัฐพล คงดี2022-08-25 19:19:59