หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)
รายละเอียด

กำหนดการ 
    วันอังคารที่ 6  กันยายน  2565
    08.00 – 08.15  น.          ลงทะเบียน
    08.15 – 08.30  น.          พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
    08.30 – 12.00 น.           บรรยายหัวข้อ "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
    12.00 น.– 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน    
    13.00 น.– 16.30 น.        บรรยายหัวข้อ "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" (ต่อ)


วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
    08.30 – 09.00  น.          ลงทะเบียน    
    09.00 – 12.00 น.           กิจกรรมฝึกปฏิบัติการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
    12.00 น.– 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน    
    13.00 น.– 16.30 น.    กิจกรรมฝึกปฏิบัติการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (ต่อ)
    16:30 น.– 17:00 น.    มอบใบประกาศนียบัตรโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คน

ห้อง ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 ก.ย. 2565 - 7 ก.ย. 2565
เวลา 08:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI) จำนวนผู้ลงทะเบียน 17 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
1นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2022-08-22 08:42:19
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2ผศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2022-08-13 14:12:56
3อ.ดร. นิลิตา มุขแจ้ง2022-08-13 23:48:03
4อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2022-08-29 17:03:56
5อ.ดร. CHUN-I CHIU2022-09-01 13:28:04
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2022-08-11 10:53:57
7ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2022-08-11 15:03:16
8ผศ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล2022-08-19 09:17:02
9ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย2022-08-19 09:48:48
10ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2022-08-31 14:57:16
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
11นาย วัชรพันธ์ ไชยลังการ์2022-08-15 09:59:47
12นางสาว กนกวรรณ บำรุงนา2022-08-15 10:00:23
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
13อ.ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ2022-08-15 10:36:47
14อ.ดร. Linh Nguyen2022-08-24 13:27:04
15รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์2022-08-24 15:41:40
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
16อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2022-08-22 09:30:10
17อ.ดร. ณัฐพล คงดี2022-08-24 13:26:07