กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 16.30 น.

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565
รายละเอียด

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางระบบ ZOOM (Meeting ID:  917 368 0597)

ห้อง/สถานที่ ZOOM Meeting
วันที่ 17 ส.ค. 2565 - 17 ส.ค. 2565
เวลา 13:00 - 16:30 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 จำนวนผู้ลงทะเบียน 13 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2022-08-08 11:03:33
2ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2022-08-09 18:50:11
3ผศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2022-08-09 18:52:16
4ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2022-08-10 20:11:52
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2022-08-09 00:53:34
6ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2022-08-09 15:09:40
7ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2022-08-09 18:35:38
8ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2022-08-09 21:28:19
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
9ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2022-08-09 19:07:51
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
10รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2022-08-09 11:11:50
11ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2022-08-11 12:57:17
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
12ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2022-08-05 15:01:13
13ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2022-08-11 09:42:54