หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์
รายละเอียด

เดินทางโดยรถยนต์ของคณะฯ ออกเดินทาง 09.30 น.

ห้อง วัดสวนพริก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 ก.ค. 2565 - 7 ก.ค. 2565
เวลา 09:30 - 11:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้ลงทะเบียน 50 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง วนิดา วงศ์พยอม2022-07-04 15:50:29
2นาง สุดใจ สันธทรัพย์2022-07-05 08:06:17
3นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2022-07-05 09:17:47
4นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2022-07-05 09:18:04
5นาง นารินทร์ วงศ์มูล2022-07-05 09:56:25
6นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2022-07-05 15:00:56
7นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2022-07-06 15:15:21
8นาย อินทร ผางแดง2022-07-06 15:15:28
9นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2022-07-06 15:15:40
10นาย อินสอน บุญยืด2022-07-06 15:15:48
11นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2022-07-06 15:15:54
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
12นาง อังคณา กีไสย์2022-07-05 09:09:18
13นาย ทินกร ใจมา2022-07-05 09:09:25
14นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2022-07-05 13:23:38
15นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2022-07-05 13:23:51
16นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2022-07-05 13:24:00
17นาง วรางคณา กันทะลา2022-07-06 11:08:36
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
18นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2022-07-05 09:17:41
19นางสาว พนิตา ศิริเกษร2022-07-05 09:25:28
20นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2022-07-05 09:26:01
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
21นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2022-07-04 16:30:49
22นางสาว วริภัทร จีนโน2022-07-04 16:31:31
23นางสาว สิริญา ผ่องใส2022-07-04 16:32:21
24นาย ทวี จันทรมูล2022-07-04 16:32:48
25นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2022-07-04 16:35:41
26นางสาว ภูษิตา จันทิมา2022-07-05 09:51:39
27นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2022-07-05 16:45:28
งานยุทธศาสตร์และแผน
28นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2022-07-04 16:29:20
29นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2022-07-04 16:29:44
30นาย วิทยา บรรทึก2022-07-04 16:30:08
31นาย พีรภพ สมภมิตร2022-07-04 16:30:20
32นางสาว วัชรินทร์ ไชยวรรณ์2022-07-05 14:06:12
33นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2022-07-05 14:06:19
34นางสาว วิราวรรณ ใจเงิน2022-07-05 14:44:07
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
35ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2022-07-05 09:51:07
36นาง ศุทธินี เตชะ2022-07-05 13:02:19
37นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2022-07-05 13:02:30
38นาย อาทิตย์ กันจินะ2022-07-05 13:02:37
39นางสาว สุพัตรา บัวนาค2022-07-05 13:03:22
40นางสาว ไพลิน บุณณสิริ2022-07-05 13:03:32
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
41ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2022-07-05 10:28:06
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
42ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2022-07-05 09:55:22
43รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2022-07-05 10:57:56
44นาย วรพล สิงห์โทราช2022-07-05 13:30:46
45นางสาว ศุภนันท์ จันทรา2022-07-05 13:31:01
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
46นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2022-07-06 11:27:12
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
47นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2022-07-05 15:06:07
48นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2022-07-05 15:06:15
49นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2022-07-05 15:06:22
สำนักงานคณะ
50นางสาว วิไลพร ธรรมตา2022-07-04 16:17:10