หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด

            กระบวนการสื่อสารในองค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการและยังเป็นเครื่องมือ ให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดีช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรกับบุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 7 ก.ค. 2565 - 7 ก.ค. 2565
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนผู้ลงทะเบียน 126 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2022-06-24 16:08:42
2นาง สุดใจ สันธทรัพย์2022-06-26 20:52:26
3นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2022-06-29 15:43:10
4นาง วนิดา วงศ์พยอม2022-06-29 15:43:20
5นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2022-06-29 15:43:36
6นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2022-07-04 09:30:21
7นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2022-07-04 09:30:28
8นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2022-07-04 09:30:37
9นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2022-07-04 09:30:46
10นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2022-07-04 09:30:55
11นาย ไพบูลย์ ใบแสง2022-07-04 09:31:01
12นาย สัชฌุกร กันทะนัน2022-07-04 09:31:13
13นาง นารินทร์ วงศ์มูล2022-07-04 09:31:52
14นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2022-07-04 09:32:00
15นาย อินทร ผางแดง2022-07-04 09:32:14
16นาย อินสอน บุญยืด2022-07-04 09:32:21
17นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2022-07-04 09:32:29
18นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า2022-07-04 09:33:07
19นายชัยสิทธิ์ เบี้ยผ่า2022-07-04 09:33:16
20นายฤทธิเดช กุลสุวรรณ์2022-07-04 09:33:23
21นาง อัญชลี นากา2022-07-06 09:02:42
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
22นาง อังคณา กีไสย์ 2022-06-29 11:01:58
23นางสาว สุภนิช โตทอง 2022-06-29 11:02:15
24นาย ทินกร ใจมา 2022-06-29 11:02:23
25นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา 2022-06-29 11:02:36
26นางสาว พรไพลิน หนวดคำ 2022-06-29 11:02:50
27นางสาว นิตยา วงค์ไชย 2022-06-29 11:03:02
28นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง 2022-06-29 11:03:13
29นาง วรางคณา กันทะลา 2022-06-29 11:03:22
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
30นาง สุทธิณี เขื่อนคำ 2022-06-24 16:11:58
31นางสาว เจนจิรา ไชยนิน 2022-06-24 16:24:39
32นางสาว พนิตา ศิริเกษร 2022-06-27 14:45:09
33นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 2022-06-27 22:07:06
34นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์ 2022-06-28 11:23:04
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
35นาย มานพ เปี้ยพรรณ์ 2022-06-27 15:08:17
36นางสาว ภูษิตา จันทิมา 2022-06-28 10:04:27
37นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2022-07-01 09:03:30
38นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2022-07-01 09:03:38
39นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2022-07-01 09:03:47
40นางสาว สิทธิพร เสนางาม2022-07-01 09:03:59
41นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2022-07-01 09:04:08
42นาย กรกฎ มาลัยวรรณ 2022-07-01 15:29:45
งานยุทธศาสตร์และแผน
43นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2022-06-24 17:24:00
44นาย ศุภกิจ โพธารินทร์ 2022-06-27 15:41:44
45นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ 2022-06-27 15:41:55
46นาย วิทยา บรรทึก2022-06-27 15:44:06
47นาย พีรภพ สมภมิตร2022-06-27 15:44:40
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
48นางสาว วิจิตรา สายปัญญา 2022-06-24 16:16:54
49ผศ. พรสุข ชัยสุข 2022-06-24 18:53:02
50นาง ปทิตตา กันต์กวี 2022-06-27 09:38:33
51นาง พรรณทวี ขันธสีมา 2022-06-27 09:38:51
52นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ 2022-06-27 09:39:08
53นางสาว สิริญา คัมภิโร 2022-06-28 11:21:23
54ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ 2022-06-28 12:15:09
55นาย กฤตพจน์ นันตะกูล 2022-07-05 10:19:20
56รศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล2022-07-05 11:50:07
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
57ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2022-06-24 16:16:53
58นางสาว ไพลิน บุณณสิริ 2022-06-27 08:59:33
59นาย อาทิตย์ กันจินะ 2022-06-28 09:21:38
60นาย ธนาฤทธิ์ ทิพจร2022-06-28 10:00:43
61นาย อดุลย์ ใจอินผล 2022-07-01 11:34:52
62ผศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์ 2022-07-01 11:36:41
63นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร 2022-07-04 10:47:42
64ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 2022-07-04 19:30:18
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
65ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 2022-06-24 16:12:09
66ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว 2022-06-24 16:13:12
67รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร 2022-06-24 16:59:06
68ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2022-06-24 17:28:43
69นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ 2022-06-27 10:49:24
70อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล 2022-06-27 10:53:07
71นาง รสสุคนธ์ ปินตา 2022-06-27 11:05:29
72อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ2022-06-27 14:08:14
73นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ 2022-06-27 16:33:08
74นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2022-06-27 17:58:41
75นางสาว ศิวาพร แสงศิริ 2022-06-30 09:00:13
76นาย สุรชาติ มุนินทร์ 2022-06-30 09:55:47
77นาย สุภาพ ศิริวรรณา 2022-06-30 09:56:03
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
78นาย อภิชาติ ศรีภัย 2022-06-24 22:13:29
79นางสาว ศุภนันท์ จันทรา 2022-06-27 14:55:31
80ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 2022-06-27 21:26:55
81นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ2022-06-29 15:49:04
82นาย บุญส่ง สุวรรณ 2022-06-29 15:49:14
83นาย วรากรณ์ ใจยา2022-06-30 09:45:15
84ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล 2022-07-05 12:44:45
85นาย วรพล สิงห์โทราช2022-07-05 13:33:46
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
86นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2022-06-24 16:14:29
87นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2022-06-27 10:48:51
88อ.ดร. ณัฐพล คงดี 2022-07-01 09:41:34
89ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม 2022-07-05 08:14:47
90ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2022-07-05 08:56:11
91อ.ดร. มนตรี แสนวังสี 2022-07-05 10:08:56
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
92นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ 2022-06-27 13:25:03
93นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2022-06-27 13:25:36
94นาย สมศักดิ์ จีรัตน์ 2022-06-27 13:25:46
95นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก 2022-06-27 13:25:57
96นางสาว นาตยา ใจปัญญา 2022-06-30 09:52:41
97ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา 2022-06-30 09:52:57
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
98นางสาว ปรารถนา ใจมานิตย์ 2022-06-24 16:21:13
99นาง สมจิต ธารารักษ์ 2022-06-24 16:41:39
100นาง กุหลาบ อุตสุข 2022-06-30 13:46:06
101นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา 2022-06-30 13:46:23
102นาย ฐากูร ปัญญาใส 2022-06-30 13:46:50
103นาย ทัพไท หน่อสุวรรณ 2022-06-30 13:47:06
104นาย มณเทียร ทันใจ 2022-06-30 13:47:29
105นาย สะอาด วงค์สุวรรณ 2022-06-30 13:47:38
106นาย ชาติ ศรีร่างกาย 2022-06-30 13:47:48
107นาย วัติ สุรินทร์ 2022-06-30 13:48:27
108นาย สุนธรณ์ ศิริสุภา 2022-06-30 13:49:21
109นาย อาจินต์ มาไกล 2022-06-30 13:49:36
110นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ 2022-06-30 13:49:46
111นาย สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว 2022-07-04 14:12:39
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
112นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์ 2022-06-27 11:02:06
113นางสาว พิกุล มูลนิลตา 2022-06-27 11:02:07
114นาง ศรีแพร ใจบาล 2022-06-27 11:02:51
115นาย มนูญ ทรายแก้ว 2022-06-27 11:03:35
116นาย ไสว สุดตุดจ้อย 2022-06-27 11:03:57
117นาย องอาจ ยอดเมือง 2022-06-27 11:04:20
118นาย ประพันธ์ ยั่งยืนกุล 2022-06-27 11:04:47
119นาย นิกร แซ่ย่าง 2022-06-27 11:05:03
120วีระชัย ใจอินทร์ 2022-06-27 11:07:07
121นาย สุภพ สุนันตา 2022-06-27 11:08:10
122นาย บุญส่ง ชัดไธสง 2022-06-27 11:09:16
123นาย พงศ์ หลวงมูล 2022-07-04 10:01:27
124ถาวร 2022-07-04 16:17:21
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
125นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา 2022-06-24 16:12:32
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
126นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์ 2022-06-24 16:15:00