หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร คณะเกษตรศาสตร์
รายละเอียด

(********* เต็มจำนวนแล้ว*********)

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร คณะเกษตรศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

---------------------

08.30-08.45 น.          ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.          กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09.00-10.15 น.          การรับรู้ในการทำงานเป็นทีม

10.15-10.30 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.          ทำงานกับแตกต่างแต่ไม่แตกแยก

12.00-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.          เทคนิคการบริหารและทำงานเป็นทีม

14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-15.45 น.          ประยุกต์ค่านิยมองค์กรสู่การทำงาน

15.45-16.00 น.          สรุปการเรียนรู้และปิดการฝึกอบรม

16.00 น.                   ปิดการฝึกอบรม

* วิทยากรการสัมมนา:     ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์

                                      (อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /  นักจิตวิทยา/ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา) และทีมผู้ช่วยวิทยากร

** กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ห้อง ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18 ก.ค. 2565 - 18 ก.ค. 2565
เวลา 08:30 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้ลงทะเบียน 57 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2022-06-27 14:15:16
2นาง อัญชลี นากา2022-06-27 14:15:22
3นาง วนิดา วงศ์พยอม2022-06-27 14:15:29
4นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2022-06-27 14:15:34
5นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2022-06-27 14:15:40
6นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2022-06-27 14:18:00
7นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2022-06-27 14:18:06
8นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2022-06-27 14:18:16
9นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2022-06-27 16:31:46
10นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2022-06-29 09:17:54
11นาย อินทร ผางแดง2022-06-29 09:18:04
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
12นาง อังคณา กีไสย์2022-06-29 09:20:47
13นางสาว สุภนิช โตทอง2022-06-29 09:21:08
14นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2022-06-29 09:21:17
15นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2022-06-29 09:21:32
16นางสาว นิตยา วงค์ไชย2022-06-29 09:21:40
17นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2022-06-29 09:21:49
18นาย ทินกร ใจมา2022-06-29 09:22:01
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
19นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2022-06-28 13:40:49
20นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2022-06-28 13:53:55
21นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2022-06-29 10:14:49
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
22นางสาว ภูษิตา จันทิมา2022-06-28 10:10:03
23นางสาว วริภัทร จีนโน2022-06-28 11:17:08
24นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2022-06-28 12:59:51
25นาย ทวี จันทรมูล2022-06-28 13:00:28
26นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2022-06-28 13:00:49
27นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2022-06-28 13:00:59
28นางสาว สิริญา ผ่องใส2022-06-28 13:01:15
29นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2022-06-28 13:01:24
30นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2022-06-28 13:01:41
31นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2022-06-28 13:01:53
32นางสาว สิทธิพร เสนางาม2022-06-28 13:02:04
33นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2022-06-28 13:02:14
34นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2022-06-28 13:02:44
งานยุทธศาสตร์และแผน
35นางสาว วิราวรรณ ใจเงิน2022-06-27 15:14:32
36นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2022-06-27 15:14:39
37นางสาว วัชรินทร์ ไชยวรรณ์2022-06-27 15:14:48
38นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2022-06-27 15:14:58
39นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2022-06-27 15:40:27
40นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2022-06-27 15:40:46
41นาย พีรภพ สมภมิตร2022-06-27 15:45:28
42นาย วิทยา บรรทึก2022-06-27 15:45:43
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
43นางสาว จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ2022-06-27 14:38:30
44นางสาว อรศิลิน คำหมื่น2022-06-27 14:40:59
45นาย อาทิตย์ กันจินะ2022-06-28 09:21:06
46นางสาว ไพลิน บุณณสิริ2022-06-28 09:25:31
47นางสาว สุพัตรา บัวนาค2022-06-28 14:51:24
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
48รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2022-06-27 14:27:43
49นาง วัลภา วรายุ2022-06-28 19:59:17
50นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2022-06-29 09:03:56
51นาย วรากรณ์ ใจยา2022-06-29 09:04:41
52นาย มลรัฐ แสงเกตุ2022-06-30 10:33:44
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
53นางสาว วิริยา แสนจันทอง2022-06-28 11:27:43
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
54นางสาว นาตยา ใจปัญญา2022-06-27 14:18:03
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
55นาง สมจิต ธารารักษ์2022-06-27 16:32:30
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
56นาง ศรีแพร ใจบาล2022-06-28 18:52:01
สำนักงานคณะ
57นางสาว วิไลพร ธรรมตา2022-06-27 14:57:05