หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ เข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 - 29 มิ.ย. 2565
เวลา 14:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม เข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 จำนวนผู้ลงทะเบียน 24 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2022-06-22 17:27:46
2นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2022-06-29 10:02:51
3นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2022-06-29 10:02:58
4นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2022-06-29 10:03:06
5นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2022-06-29 10:03:15
6นางสาว พนิตา ศิริเกษร2022-06-29 10:03:19
7นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2022-06-29 10:03:25
8นาย สมโภชน์ อริยจักร์2022-06-29 10:03:31
9นาย เอกรัตน์ คงยอด2022-06-29 10:03:36
10นาย นพดล ณ เชียงใหม่2022-06-29 10:03:42
11นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2022-06-29 10:03:58
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
12ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2022-06-23 17:52:05
13นางสาว สิริญา คัมภิโร2022-06-24 08:45:58
14ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2022-06-29 10:04:11
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15อ.ดร. ภารดี ธรรมาภิชัย2022-06-23 16:26:05
16นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์2022-06-23 16:26:41
17อ. เอกชัย ใยพิมล2022-06-27 09:38:21
18ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2022-06-29 09:53:03
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
19ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย2022-06-29 10:36:10
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
20นาย วรากรณ์ ใจยา2022-06-29 09:53:11
21ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2022-06-29 09:53:27
22ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2022-06-29 10:04:15
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
23อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร2022-06-24 10:26:39
24นางสาว วิริยา แสนจันทอง2022-06-24 10:26:44