หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ เข้าร่วมปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 - 29 มิ.ย. 2565
เวลา 13:00 - 14:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม เข้าร่วมปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 จำนวนผู้ลงทะเบียน 34 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2022-06-22 17:25:53
2นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2022-06-29 09:59:07
3นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2022-06-29 10:00:58
4นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2022-06-29 10:01:10
5นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2022-06-29 10:01:18
6นางสาว พนิตา ศิริเกษร2022-06-29 10:01:23
7นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2022-06-29 10:01:28
8นาย สมโภชน์ อริยจักร์2022-06-29 10:01:38
9นาย เอกรัตน์ คงยอด2022-06-29 10:01:44
10นาย นพดล ณ เชียงใหม่2022-06-29 10:01:52
11นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2022-06-29 10:01:59
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
12นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2022-06-29 09:46:31
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2022-06-23 17:43:32
14นางสาว สิริญา คัมภิโร2022-06-24 08:45:34
15ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2022-06-29 10:02:09
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
16นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์2022-06-23 16:28:31
17พงษ์นที ปินตาแจ่ม2022-06-23 18:49:13
18ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2022-06-29 09:48:25
19นาย อาทิตย์ กันจินะ2022-06-29 10:07:42
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
20ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย2022-06-23 20:51:07
21ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2022-06-29 10:30:19
22อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ2022-06-29 10:35:52
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
23ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2022-06-29 09:44:57
24นาย วรากรณ์ ใจยา2022-06-29 09:45:03
25ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2022-06-29 10:02:13
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
26อ.ดร. ณัฐพล คงดี2022-06-23 20:03:32
27นางสาว วิริยา แสนจันทอง2022-06-24 10:27:09
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
28นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ2022-06-29 11:27:58
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
29นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2022-06-27 11:18:16
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
30นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์2022-06-29 10:08:03
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
31นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2022-06-24 16:15:27
32อัณณ์รภัส อุดมศิริมาศ2022-06-24 16:30:54
หน่วยงานอื่นๆ
33รำจวน กิจค้า2022-06-24 16:18:01
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
34นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์2022-06-24 16:16:37