หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17/2564
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 3 พ.ย. 2564 - 3 พ.ย. 2564
เวลา 09:00 - 14:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17/2564 จำนวนผู้ลงทะเบียน 20 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร2021-10-25 15:27:28
2ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2021-10-26 14:08:30
3ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2021-11-01 15:27:18
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
4นางสาววิไลพร ธรรมตา2021-11-01 15:24:05
งานบริหารทั่วไป
5นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์2021-11-01 15:24:14
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2021-10-25 14:56:47
7ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี2021-10-24 21:20:38
8ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม2021-10-26 08:02:38
9ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2021-10-26 09:24:27
10ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล2021-10-26 09:38:11
11ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2021-11-01 16:29:28
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
12ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย2021-10-26 14:25:02
13ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2021-11-01 15:25:12
14ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์2021-11-01 15:52:46
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
15รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2021-10-25 09:53:57
16ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2021-10-22 11:54:51
17ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง2021-10-26 09:20:51
18ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์2021-10-26 09:21:48
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
19ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2021-10-27 12:29:03
20ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2021-10-31 22:49:13