หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการอบรม "การออกแบบและพัฒนาระบบงานสำคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร " คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด
ห้อง ระบบออนไลน์ ZOOM
วันที่ 5 ส.ค. 2564 - 5 ส.ค. 2564
เวลา 13:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรม "การออกแบบและพัฒนาระบบงานสำคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร " คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนผู้ลงทะเบียน 84 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1นางสาวสิริญา คัมภิโร 2021-08-02 08:52:00
2นายกฤตพจน์ นันตะกูล 2021-08-02 08:58:19
3ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ 2021-08-02 10:22:21
4นางปทิตตา กันต์กวี 2021-08-02 10:22:49
5ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 2021-08-02 11:03:55
6ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร 2021-08-03 14:40:12
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
7นางสาววิไลพร ธรรมตา2021-07-29 16:54:11
งานบริหารทั่วไป
8นายกิตติชัย ทิพย์ทา 2021-08-02 09:50:39
9นางสุดใจ สันธทรัพย์ 2021-08-02 10:35:44
10นางสาวชิดชนก สิทธิกัน 2021-08-02 10:39:09
11นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย 2021-08-02 10:39:53
12นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก 2021-08-02 14:23:18
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
13นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ 2021-07-31 22:11:51
14นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 2021-08-02 10:01:38
15นางสาวเจนจิรา ไชยนิน 2021-08-02 10:03:25
16นายสมโภชน์ อริยจักร์ 2021-08-02 10:26:23
17นางสาวพนิตา ศิริเกษร 2021-08-02 12:26:45
18นายเอกรัตน์ คงยอด 2021-08-02 14:55:57
19นางสุทธิณี อินถา 2021-08-02 15:23:59
20นายธวัช คำฝั้น 2021-08-02 17:26:06
21นางสาวศิริขวัญ ใจสม 2021-08-02 18:42:39
งานยุทธศาสตร์และแผน
22นางสาววิราวรรณ ใจเงิน 2021-07-30 13:22:01
23นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ 2021-07-30 13:01:57
24นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ 2021-07-30 13:22:11
25นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล 2021-07-30 13:52:37
26นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ 2021-07-30 17:55:44
27นายศุภกิจ โพธารินทร์ 2021-08-04 09:36:04
28นายพีรภพ สมภมิตร 2021-08-04 09:39:08
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
29นางสาวภูษิตา จันทิมา 2021-07-30 14:01:15
30นางลาลิตยา นุ่มมีศรี 2021-07-30 21:22:40
31นายมานพ เปี้ยพรรณ์ 2021-07-30 21:48:39
32นางสาวธันย์ชนก ยอเสน 2021-07-30 22:51:21
33นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ 2021-07-30 22:51:35
34นางสาวสิทธิพร เสนางาม 2021-07-30 22:52:13
35นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล 2021-07-30 22:52:30
36นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม 2021-07-30 22:52:46
37นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย 2021-07-30 22:52:59
38นางสาววันวิสา บุตรอินทร์ 2021-07-31 12:54:59
39นางสาวสิริญา ผ่องใส 2021-07-31 13:03:36
40นายกรกฎ มาลัยวรรณ 2021-08-02 08:45:30
41นางสาววริภัทร จีนโน 2021-08-02 14:13:00
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
42นางอังคณา กีไสย์ 2021-07-30 18:28:12
43นางวรางคณา กันทะลา 2021-08-02 10:30:45
44นางสาวกัญฐิสา หะซะนี 2021-08-03 11:31:52
45นางสาวนิตยา วงค์ไชย 2021-08-03 11:32:17
46นายทินกร ใจมา 2021-08-03 11:32:38
47นางสาวสุภนิช โตทอง 2021-08-03 11:33:00
48นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา 2021-08-03 11:34:04
49นางสาวพรไพลิน หนวดคำ 2021-08-03 11:34:41
50นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง 2021-08-03 11:35:42
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
51ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 2021-07-30 14:00:34
52อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 2021-07-30 17:48:07
53ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี2021-07-30 20:20:56
54นายอาทิตย์ กันจินะ 2021-08-02 09:08:03
55นางสาวสุพัตรา บัวนาค 2021-08-02 09:14:24
56นางสาวไพลิน บุณณสิริ 2021-08-02 09:23:38
57ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 2021-08-03 10:32:27
58ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 2021-08-03 14:34:31
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
59ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2021-07-30 16:08:24
60นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่ 2021-08-02 13:18:13
61นางสาวศิวาพร แสงศิริ 2021-08-02 14:23:18
62ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย 2021-08-03 14:38:05
63นางรสสุคนธ์ ปินตา 2021-08-04 10:30:10
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
64รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2021-07-30 08:53:25
65ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์2021-07-30 10:43:12
66ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 2021-08-01 14:50:44
67นางแสงดาว แบนซิเกอร์ 2021-08-01 17:48:16
68ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 2021-08-03 10:18:59
69ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง 2021-08-03 14:22:19
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
70นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร 2021-07-30 14:01:10
71ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 2021-08-02 09:48:23
72นางสาววิริยา แสนจันทอง 2021-08-02 09:55:47
73ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 2021-08-02 10:01:20
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
74นางสมจิต ธารารักษ์ 2021-08-02 11:54:39
75นางจุฑามาศ อ่อนประไพ 2021-08-02 13:53:31
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
76นางสาวพิกุล มูลนิลตา 2021-08-02 10:18:09
77นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ 2021-08-02 10:18:42
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
78นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ 2021-08-02 10:03:00
79นางนันทรัตน์ ก้อนใจ 2021-08-02 10:03:25
80นางสาวนาตยา ใจปัญญา 2021-08-03 15:06:40
81นางพัชรินทร์ ปลุกเสก 2021-08-04 10:16:30
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
82นางสาวศศิรินทร์ อธิมา 2021-07-30 14:29:27
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
83นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย 2021-08-02 10:09:23
84ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี 2021-08-02 11:20:17