หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์”
รายละเอียด

     ด้วย หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ได้

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

13.15 - 13.30 น.    กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ

                 โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.30 - 16.30 น.    การบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

                        โดย   อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

                               วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร และระบบบริหารคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินและวิทยากร TQA และ PMQA

ห้อง การอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 258 912 9597
วันที่ 13 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564
เวลา 13:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์” จำนวนผู้ลงทะเบียน 48 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2021-07-29 15:19:18
2ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2021-07-30 11:12:12
งานบริหารทั่วไป
3นางสุดใจ สันธทรัพย์2021-07-29 16:11:24
4นางสาวชิดชนก สิทธิกัน2021-08-02 10:24:36
5นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2021-08-02 10:24:45
6นายกิตติชัย ทิพย์ทา 2021-08-05 12:31:10
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
7นางสาวศิริขวัญ ใจสม2021-07-30 16:47:47
8นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2021-08-02 10:05:07
9นางสาวเจนจิรา ไชยนิน2021-08-02 10:06:39
10นายสมโภชน์ อริยจักร์2021-08-02 10:27:34
11นางสาวพนิตา ศิริเกษร 2021-08-02 12:28:21
12นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ 2021-08-02 13:55:48
13นางสุทธิณี อินถา 2021-08-02 15:28:34
งานยุทธศาสตร์และแผน
14นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ2021-07-30 14:10:08
15นางสาววิราวรรณ ใจเงิน2021-07-30 14:10:17
16นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ2021-07-30 14:10:27
17นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2021-07-30 14:10:34
18นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ 2021-08-03 10:26:55
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
19นายมานพ เปี้ยพรรณ์2021-08-02 10:27:53
20นางสาวภูษิตา จันทิมา 2021-08-02 14:58:49
21นางลาลิตยา นุ่มมีศรี 2021-08-10 17:43:19
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
22นางอังคณา กีไสย์ 2021-08-09 13:09:48
23นางสาวพรไพลิน หนวดคำ 2021-08-09 13:10:18
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
24อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2021-07-29 14:52:28
25ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี2021-07-29 15:20:59
26ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม2021-07-30 08:55:33
27ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2021-07-30 14:02:10
28นางสาวสุพัตรา บัวนาค2021-07-30 15:51:09
29นางศุทธินี เตชะ2021-07-30 15:51:35
30นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส 2021-08-03 12:07:15
31นายอาทิตย์ กันจินะ 2021-08-03 15:04:42
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
32นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่ 2021-08-05 12:54:56
33ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2021-08-05 13:43:20
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
34รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2021-07-29 09:14:06
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
35นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2021-08-02 09:46:15
36ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2021-08-02 09:48:56
37นางสาววิริยา แสนจันทอง2021-08-02 09:56:07
38ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2021-08-02 10:02:15
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
39นางสมจิต ธารารักษ์ 2021-08-02 11:50:57
40นางจุฑามาศ อ่อนประไพ 2021-08-02 13:49:25
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
41นางสาวพิกุล มูลนิลตา 2021-08-04 10:20:21
42นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ 2021-08-04 10:20:50
43นางศรีแพร ใจบาล 2021-08-04 10:21:27
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
44นายสมศักดิ์ จีรัตน์2021-08-02 10:07:36
45นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2021-08-02 10:09:53
46นางสาวนาตยา ใจปัญญา 2021-08-03 15:09:25
47นางพัชรินทร์ ปลุกเสก 2021-08-04 10:32:10
48นางนันทรัตน์ ก้อนใจ 2021-08-09 09:30:38