หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190
รายละเอียด

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของแอปพลิเคชั่น zoom Meeting ID: 289 565 6395   

ห้อง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของแอปพลิเคชั่น zoom (Meeting ID: 289 565 6395)   
วันที่ 7 ก.ค. 2564 - 7 ก.ค. 2564
เวลา 09:30 - 11:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 จำนวนผู้ลงทะเบียน 26 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา2021-06-28 12:02:43
2นางสาวฐิติมา วงษ์วาน2021-06-28 13:48:02
3ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร2021-06-28 14:10:56
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
4นางสาวธีรนุช ภัทรกุล2021-06-28 11:28:46
5นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2021-06-29 07:19:36
6นางสาวพนิตา ศิริเกษร2021-07-06 08:46:53
7นางสาวเจนจิรา ไชยนิน2021-07-06 08:51:29
8นายธวัช คำฝั้น2021-07-06 08:53:22
9นายเอกรัตน์ คงยอด2021-07-06 08:53:57
10นายศักดิ์ชัย พิรักษ์2021-07-06 09:00:58
11นายนพดล ณ เชียงใหม่2021-07-06 10:49:22
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
12อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล2021-06-28 11:10:05
13อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2021-06-28 11:28:07
14รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์2021-06-29 16:10:29
15ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี2021-06-29 16:10:35
16อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา2021-06-29 16:10:44
17นายอาทิตย์ กันจินะ2021-06-29 16:10:50
18อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย2021-07-06 16:17:47
19นางสาวสุพัตรา บัวนาค2021-07-06 16:18:52
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
20ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2021-07-05 15:28:02
21นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล2021-07-05 15:28:09
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
22ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม2021-06-16 09:09:03
23นายวรากรณ์ ใจยา2021-06-24 10:56:38
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
24อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร2021-06-29 21:17:14
25นางสาววิริยา แสนจันทอง2021-06-29 21:18:22
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
26นายสมศักดิ์ จีรัตน์2021-06-29 14:59:59