หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ)
รายละเอียด

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของระบบ ZOOM

ห้อง ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
วันที่ 13 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 10 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2021-05-12 07:59:11
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
2นางสาววิไลพร ธรรมตา2021-05-10 15:10:19
งานบริหารทั่วไป
3นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์2021-05-10 15:09:54
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี2021-05-06 18:51:22
5ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม2021-05-07 13:09:25
6ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2021-05-07 13:10:38
7ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2021-05-07 15:49:23
8อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2021-05-11 17:24:03
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
9ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2021-05-07 10:27:36
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
10ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2021-05-11 13:13:37