หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 9 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 จำนวนผู้ลงทะเบียน 18 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2021-04-08 09:48:25
2ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร2021-04-08 10:20:36
3ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2021-04-08 11:36:18
สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
4นางสาววิไลพร ธรรมตา2021-04-07 11:31:01
งานบริหารทั่วไป
5นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์2021-04-07 11:30:54
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2021-04-05 14:04:56
7ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2021-04-07 11:03:50
8ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี2021-04-07 11:04:22
9อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2021-04-07 11:06:18
10ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์2021-04-08 10:15:44
11อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล2021-04-08 10:46:01
12ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม2021-04-08 11:12:45
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
13ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2021-04-08 13:17:43
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
14ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2021-04-02 15:34:29
15ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์2021-04-07 11:05:01
16ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง2021-04-07 11:05:52
17ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี2021-04-08 09:55:52
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
18ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2021-04-07 12:28:28