หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 24 ก.พ. 2564 - 24 ก.พ. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 จำนวนผู้ลงทะเบียน 14 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2021-02-18 10:08:42
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
2ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม2021-02-08 10:38:08
3ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี2021-02-16 09:33:48
4อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล2021-02-16 09:34:33
5อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2021-02-16 09:34:40
6ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม2021-02-16 13:13:00
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
7ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา2021-02-16 09:34:05
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
8ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2021-02-05 19:53:11
9รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก2021-02-16 09:33:42
10ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์2021-02-16 09:33:56
11ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง2021-02-16 09:34:25
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
12ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม2021-02-17 09:11:26
13อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร2021-02-17 19:53:28
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
14ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี2021-02-16 09:34:19