โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรศาสตร์

สำนักงานคณะ

• งานบริหารทั่วไป

• งานการเงิน การคลังและพัสดุ

• งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

• งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

• งานยุทธศาสตร์และแผน

ภาควิชา

• ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

• ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

• ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

• ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

• ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนย์วิจัย

• ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร

• ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนย์บริการวิชาการ

• ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร