วิสัยทัศน์

Smart Agriculture towards

Sustainable Development

ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

AGGIE TEAM
Attitude Technology
Great heart Environmental integrity
Gratitude integrity
Integrity Accountability
ExcellenceTechnology Multidisciplinary

วัฒนธรรมองค์กร

เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Smart Agriculture towards

Sustainable Development