แบบสำรวจสอบไล่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 / 2561 11 มิ.ย. 2562 | : 47
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562 | : 36
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาใน มชท.30 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 27 พ.ค. 2562 | : 66
ตารางสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/61 19 เม.ย. 2562 | : 576
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019 18 เม.ย. 2562 | : 342
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 12 เม.ย. 2562 | : 114
รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019 4 เม.ย. 2562 | : 938
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) 1 เม.ย. 2562 | : 95
ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจัดการสอบ การฝึกงานและกิจกรรมต่างๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 25 มี.ค. 2562 | : 92
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มี.ค. 2562 | : 87
ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 7 มี.ค. 2562 | : 259
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 5 มี.ค. 2562 | : 126
กำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 23 ก.พ. 2562 | : 3038
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.พ. 2562 | : 553
คำสั่งตารางสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 18 ก.พ. 2562 | : 410
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 6 ก.พ. 2562 | : 106
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
WEBSITE RELATED

ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

: 713 ครั้ง