Welcome to Faculty of Agriculture

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Hero Imgs Get Started
คุณสมบัติการรับนักศึกษา

ตารางปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติเงื่อนไขการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 63

ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TCAS รอบที่ 1 และ TCAS รอบที่ 2 สมัครผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TCAS รอบที่ 3 และ TCAS รอบที่ 4 สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)
ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการยื่นผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการสมัครขอรับทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS 1 Portfolio (ไม่มีสอบข้อเขียน)

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลได้โดยการ Login เข้าสู่ระบบ TCAS 63 ของ ทปอ. โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร
ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1

Hero Imgs
การรับเข้าศึกษา จำนวนรับ
ศก. 8 สาขา
1. การรับด้วย Portfolio 20 72
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ - 3
3. โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ** 8 17
ลงทะเบียน/รับสมัคร 2-13 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 ธ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ 11 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ม.ค.63

ศก = เศรษฐศาสตร์เกษตร
8 สาขา = กีฏวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
** โครงการรับใหม่ปี 2563 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเท่านั้น


TCAS 2 โควตาและโครงการพิเศษ

สมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hero Imgs
การรับเข้าศึกษา จำนวนรับ
ศก. 8 สาขา
2.1 โควตาภาคเหนือ
2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ 60 220
2.2 โครงการพิเศษ
2.2.1 โครงการรับนักเรียนพิการ 1 1
2.2.2 โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 5 10
2.2.1 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 25 55
2.2.5 โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ** 6 44
2.2.4 โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา - 5
รวม 97 335
สรุปจำนวนการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 2 ทั้งหมด 432
ลงทะเบียน/รับสมัคร 6-14 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 เม.ย. 63
สอบสัมภาษณ์ -ยกเลิก-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63
ทางเว็บไซต์ myTCAS

ศก = เศรษฐศาสตร์เกษตร
8 สาขา = กีฏวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
** โครงการรับใหม่ปี 2563 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเท่านั้น
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 24 มี.ค. 2563

เข้าเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ เพื่อสมัคร TCAS รอบ 2 ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการยื่นผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

TCAS 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)

การรับเข้าศึกษา จำนวนรับ
ศก. 8 สาขา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 20 70
ลงทะเบียน/รับสมัคร 17-27 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ 13 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 พ.ค. 63

ศก = เศรษฐศาสตร์เกษตร
8 สาขา = กีฏวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
หมายเหตุ จำนวนรับอาจมีการปรับเปลี่ยนในช่วงการเปิดรับสมัคร

TCAS 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน สมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)

การรับเข้าศึกษา จำนวนรับ
ศก. 8 สาขา
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน 5 20
ลงทะเบียน/รับสมัคร 7-20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ 1 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 มิ.ย. 63

ศก = เศรษฐศาสตร์เกษตร
8 สาขา = กีฏวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
หมายเหตุ จำนวนรับอาจมีการปรับเปลี่ยนในช่วงการเปิดรับสมัคร

TCAS 5 รับตรงอิสระ (ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

การรับเข้าศึกษา จำนวนรับ
ศก. 8 สาขา
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) - 3
ลงทะเบียน/รับสมัคร 9-30 มิ.ย. 63

ศก = เศรษฐศาสตร์เกษตร
8 สาขา = กีฏวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
หมายเหตุ จำนวนรับอาจมีการปรับเปลี่ยนในช่วงการเปิดรับสมัคร


ติดต่อสอบถาม

Hero Imgs