ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเฝ้าระวังสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินต่างกลับจากต่างจังหวัด

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติกรณีเข้าชั้นเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแก้ไขแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ สำนักหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และกำหนดเปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งแนวทาง/แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I

แจ้งแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวปฏิบัตินักศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งการดำเนินการด้านทะเบียนการศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18/2563 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาในการงดให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบและความเสี่ยงในการระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมยกระดับการควบคุมและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2563 เรื่อง การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก,)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 12/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติการรักษาทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2563 เรื่องปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 6 / 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 / 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID - 19 )