ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (โรคพืช)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวชลกานต์ วงศ์ริน 620810141
2 นางสาวชลดา ศรีวิชา 620810142
3 นางสาวชลธิชา กันภัย 620810143
4 นางสาวชลธิชา นิละปะ 620810144
5 นางสาวชลธิชา อินนันชัย 620810145
6 นางสาวชลิดา ปะละมัดทาโส 620810146
7 นางสาวชวัลรัตน์ กำลังแข็ง 620810147
8 นายชัญชกร เอี่ยมแสง 620810148
9 นางสาวชัญญา โสภาวรการ 620810149