รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (กีฏวิทยา)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวกนกอร จำศรี 620810092
2 นางสาวกนิษฐา วงศ์ษา 620810093
3 นางสาวกมลชนก จิตติพิมพ์ 620810094
4 นางสาวกมลชนก บุญส่ง 620810095
5 นางสาวกมลลักษณ์ สุราช 620810096
6 นายกรพสิษฐ์ ผิวพรรณ 620810097
7 นางสาวกรรณิการ์ ธัญญะ 620810098
8 นางสาวกรัณฑา อุดนัน 620810099
9 นายกฤตพิชญ์ ขันคำนันต๊ะ 620810100
10 นางสาวกฤติยาณี วิทวงค์ 620810101