ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (สาขาวิชาโรคพืช)

นักศึกษาสามารถดูช่องทางการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยจะปรากฏในส่วนนักศึกษารายบุคคล
ให้ Login โดยใช้ CMU IT ACCOUNT จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
LOGIN WITH CMU IT ACCOUNT

รหัสนักศึกษา 630810137 - 630810146