ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (กีฏวิทยา)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายกฤษฎางค์ เพาะปลูก 620810102
2 นางสาวกวิศรา วังทะพันธ์ 620810103
3 นางสาวกัญชพร ลือโฮ้ง 620810104
4 นางสาวกัญญารัตน์ แพรทอง 620810105
5 นางสาวกัณฐิกา การะเวก 620810106
6 นางสาวกัณร์ฤทัย เรือนอินทร์ 620810107
7 นางสาวกันต์ฤทัย เพียรงาน 620810108
8 นางสาวกันยารัตน์ ปิยะวัฒน์กูล 620810109
9 นางสาวกานต์รวี อินตุ้ย 620810110
10 นางสาวกิ่งแก้ว แสงแก้ว 620810111