อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวธัญวรัตน์ เหลืองอ่อน 620810038
2 นางสาวธิดาภรณ์ โปธิ 620810039
3 นางสาวธิดารา เมืองธรรม 620810040
4 นายธีรพล แก้วกันทะ 620810041
5 นายธีรวัฒน์ แสนคำมูล 620810042
6 นายนนทวัฒน์ ชัยวงค์ 620810043
7 นางสาวนภัส ชัยวังษา 620810044
8 นายนลธวัช ยอดยา 620810045
9 นางสาวนันทลักษณ์ น้อยสุพรรณ์ 620810046
10 นางสาวนันทลักษณ์ พะวงศ์รัตน์ 620810047
11 นางสาวน้ำฝน ลุงทา 620810048
12 นายบรรณวิชญ์ แจ้งสนิท 620810049
13 นางสาวบุญญิสา คงศิลป์ 620810050
14 นายปกรณ์ บัวแก้ว 620810051
15 นางสาวปกิณนารี สาระนันต์ 620810052
16 นางสาวปภัสรา เข็มทอง 620810053
17 นายปริญานนท์ พุทธัง 620810054
18 นางสาวปวันรัตน์ ธรรมวงค์ 620810055