อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายอนุชา พึ่งพวก 620810375
2 นายอภาพล รักษาถ้อย 620810376
3 นางสาวอรพรรณ คันธรส 620810377
4 นางสาวอรยา สวนคาย 620810378
5 นายอรุณชัย ชูทวน 620810379
6 นางสาวอัจฉราพรรณ ใจแก้ว 620810380
7 นางสาวอัญชลี ดวงทิพย์ 620810381
8 นางสาวอัญชลี แสงศรีจันทร์ 620810382
9 นางสาวอัฐภิญญา อินต๊ะวงค์ 620810383