ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวเสาวนีย์ นุแดง 620810366
2 นางสาวเสาวรส กล้ำทอง 620810367
3 นางสาวหทัยรัตน์ ไชยขันธ์ 620810368
4 นายหรรษวัฒม์ วาสิทธิ์ 620810369
5 นางสาวหลู้ทา ชือมือ 620810370
6 นายเหนือเมฆ คำธนนันทิกุล 620810371
7 นายเหิรฟ้า อ่อนศรี 620810372
8 นางสาวอชิรญา สอนวิเศษ 620810373
9 นางสาวอณัฐชา ทุ่งทรัพย์ 620810374