ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายสุเชฏฐชา แก้วมารัตน์ 620810357
2 นางสาวสุณิฐา แสงนาค 620810358
3 นายสุทธิพันธุ์ นันทะชัย 620810359
4 นางสาวสุทัตตา ไชยวุฒิ 620810360
5 นายสุทิวัส บุญมี 620810361
6 นางสาวสุธิดา สิริ 620810362
7 นางสาวสุประวีณ์ บุญมี 620810363
8 นางสาวสุพิชชา กาวิน 620810364
9 นางสาวสุรัชธิดา ปัญญาดา 620810365