อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)

นักศึกษาสามารถดูช่องทางการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยจะปรากฏในส่วนนักศึกษารายบุคคล
ให้ Login โดยใช้ CMU IT ACCOUNT จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
LOGIN WITH CMU IT ACCOUNT

รหัสนักศึกษา 630810388 - 630810396