ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายสิทธิศักดิ์ สมบัติใหม่ 620810348
2 นายสิทธิศักดิ์ สุจันทร์จี๋ 620810349
3 นางสาวสิริยากร ชาวนา 620810350
4 นางสาวสุกัญญา พิพัฒพงค์ชัย 620810351
5 นางสาวสุกัญญา ยุบรัมย์ 620810352
6 นางสาวสุจิตรา ปิดดาว 620810353
7 นางสาวสุชลญา คำยานะ 620810354
8 นางสาวสุชานันท์ ดวงใน 620810355
9 นางสาวสุชานาถ วิชัยคำ 620810356