อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ (สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวศิริลักษณ์ เกตุมงคล 620810330
2 นางสาวศิริวรรณ คงขำ 620810331
3 นายศิริศักดิ์ โชตินันท์ 620810332
4 นายศิวกร ไชยวุฒิ 620810333
5 นายศิวกร สมภารวงค์ 620810334
6 นางสาวศิวพร กาญจนาวิศิษฎ์ 620810335
7 นางสาวศิวภรณ์ อุททะวงศ์ 620810336
8 นางสาวศุภกานต์ กันยะ 620810337
9 นางสาวศุภรัตน์ อ่อนจิตร 620810338