อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวศศิประภา อุ่นต๊ะ 620810321
2 นางสาวศศิปรียา ด้วงคำฟู 620810322
3 นางสาวศศิพิมพ์ ห้อวันดี 620810323
4 นายศักดิ์พล วงศ์กุลพิลาศ 620810324
5 นายศาสตรา ประชารักษ์ 620810325
6 นายศิรวรรษ ธนูศิลป์ 620810326
7 นางสาวศิริกัลยา สิทธิหาญ 620810327
8 นางสาวศิริภรณ์ ชุมภูกาวิน 620810328
9 นางสาวศิริมาพร โคตะมะ 620810329