อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายศุภวัฒน์ พุกเนียม 620810339
2 นายศุภวัทน์ แสนคำ 620810340
3 นายศุภสัณห์ ศรีรัตน์ 620810341
4 นางสาวศุวิมล เข็มขาว 620810342
5 นายสรศาสตร์ บัณฑิตย์ 620810343
6 นายสวราชย์ นาวิกวาณิชย์ 620810344
7 นายสหัสวรรษ หน่อใหม่ 620810345
8 นายสังวาลย์ ตุ้ยศรี 620810346
9 นางสาวสายน้ำ จิตซื่อ 620810347