อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาววิชญาพร บุตรมาตา 620810312
2 นางสาววิมลรัตน์ เขียวหล้า 620810313
3 นางสาววิรชาภรณ์ สุกันธา 620810314
4 นายวิรัล โชคแสงกุล 620810315
5 นางสาววิรากานต์ อุดทา 620810316
6 นายวิศรุต นายวิศรุต 620810317
7 นายวีระพงษ์ วงค์กิติ 620810318
8 นางสาวศศิกมล นิวันติ 620810319
9 นางสาวศศินา ทองเพชร์ 620810320