อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวปิยธิดา จันทร์จองคำ 620810056
2 นางสาวพนิดา หินแก้ว 620810057
3 นางสาวพรนภา ยอดคำ 620810058
4 นางสาวพรรณชาติ ธงเทียน 620810059
5 นางสาวพลอยสวย ชัยสงคราม 620810060
6 นางสาวพัชรินทร์ เสนารอด 620810061
7 นางสาวพัทธกานต์ เลิศรุ่ง 620810062
8 นายพิทักษ์ คันธรักษ์ 620810063
9 นางสาวภคพร แสงขำ 620810064
10 นายภัทรพล อาวาส 620810065
11 นางสาวมุสลีมะอ์ ทวีกุล 620810066
12 นายรวิ โพธิ์แนม 620810067
13 นายวัชรพงศ์ ม่อนจ้อย 620810068
14 นางสาววันเพ็ญ อัศวโตนนท์ 620810069
15 นางสาววิกานดา สืบเหล่ารบ 620810070
16 นางสาววิภาดา มั่งมูล 620810071
17 นางสาวศรีนวล สุนิติภานนท์ 620810072
18 นางสาวศศิกาญจน์ กามล 620810073