ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาววริศรา คลังแสง 620810303
2 นางสาววริศรา ปรีดีชม 620810304
3 นางสาววริศรา ปัญญาดี 620810305
4 นางสาววริศราพร วงค์คม 620810306
5 นายวัชรพันธุ์ ตรีวิลาศรัตน์ 620810307
6 นางสาววัชราภรณ์ สัจจมงคล 620810308
7 นางสาววัลลภา บุญสุวรรณ์ 620810309
8 นางสาววาสิณี เจียมผักแว่น 620810310
9 นางสาววิกานดา ต๊ะเอ้ย 620810311