อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวลลิดา ทองศรีเกตุ 620810294
2 นายวงศธร แซ่หยี 620810295
3 นางสาววณิชญา แก้วบุญมา 620810296
4 นางสาววนัสนันท์ ทองนาค 620810297
5 นายวรกันต์ นามอภิรมย์ 620810298
6 นายวรพงศ์ ยงยศ 620810299
7 นางสาววรรณวนัช แก้วรักถา 620810300
8 นางสาววราสิรี ตันวิพงษ์ตระกูล 620810301
9 นางสาววรินธร กิติสาย 620810302