รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายภัทธิยะ ตาวงค์ 620810267
2 นายภัทรพงศ์ วงศ์วาร 620810268
3 นายภาณุพงค์ สีโน 620810269
4 นายภาณุพงศ์ ศรีรินยา 620810270
5 นายภูมินันท์ ขันเปี้ย 620810271
6 นายภูมิพศุตม์ หมื่นแก้ว 620810272
7 นางสาวภูริชญาฐ์ นุธรรม 620810273
8 นางสาวมนัสนันท์ เกิดโต 620810274
9 นางสาวมัจฉา สมวรรณ์ 620810275