ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวมัทลิกา มากาศ 620810276
2 นางสาวมัลลิกา คำหล่อ 620810277
3 นางสาวมีนา ขันแก้ว 620810278
4 นางสาวเมธปรียา มาขาว 620810279
5 นายยุทธภูมิ เทพกันงา 620810280
6 นางสาวยุพาภรณ์ บุญราษฎร์ 620810281
7 นางสาวยุภารัตน์ ชำนาญ 620810282
8 นางสาวยุวดี สินสายไทย 620810283
9 นางสาวรชนิศ รุ้งดี 620810284