ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)

นักศึกษาสามารถดูช่องทางการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยจะปรากฏในส่วนนักศึกษารายบุคคล
ให้ Login โดยใช้ CMU IT ACCOUNT จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
LOGIN WITH CMU IT ACCOUNT

รหัสนักศึกษา 630810314 - 630810322