ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวรมิตา เจริญชาตรี 620810285
2 นางสาวรวีวรรณ หารน้ำเที่ยง 620810286
3 นางสาวรังสิมา บุญศรี 620810287
4 นางสาวรังสิมา แปงปัน 620810288
5 นายรัชชานนท์ เร็วการ 620810289
6 นายรัชชานนท์ สมศรี 620810290
7 นางสาวรัชฎาภรณ์ ใจประการ 620810291
8 นางสาวรัชฎาภรณ์ ธิลาใจ 620810292
9 นายรัชนาท ลิมสมนึก 620810293