อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (ปฐพีศาสตร์)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวพิมเดือน ภูติยานันต์ 620810258
2 นางสาวพิมพ์นภา เป็นปึก 620810259
3 นางสาวพิมพ์พิศา ตะริโย 620810260
4 นางสาวพิมพ์ลภัส แสนพะวัง 620810261
5 นายพิษณุพงศ์ นาระกา 620810262
6 นายพีระศิลป์ รักร่วม 620810263
7 นางสาวพุธิตา มโนวราวุฒิ 620810264
8 นางสาวแพรวดาว เต็งไตรรัตน์ 620810265
9 นางสาวภัชรีย์ ศรีนวล 620810266