ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (ปฐพีศาสตร์)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวปิยดา คำจันทรา 620810240
2 นางสาวผกาวัลย์ ฐานสมบัติ 620810241
3 นายพงศภัค คงมา 620810242
4 นายพงษ์ศักดิ์ เส่งหล้า 620810243
5 นายพชร กาศลังกา 620810244
6 นางสาวพนิตนันท์ ชัยเฟย 620810245
7 นายพรเทพ อินทรวงษ์ 620810246
8 นางสาวพฤกษา ชาววิวัฒน์ 620810247
9 นายพฤฒิชัย หว้าพิทักษ์ 620810248