ผศ.ดร.สรณะ สมโน (พืชสวน)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวโบว์แดง ลุงคำ 620810222
2 นางสาวปฏิญญา มีบุญ 620810223
3 นายปฏิพล ธีรกิจโชติการ 620810224
4 นายปฏิพล พรหมทัศน์ 620810225
5 นายปภพ โสรัจจกิจ 620810226
6 นางสาวปภาดา สาบคำ 620810227
7 นางสาวประภัทสร รักวงศ์ 620810228
8 นางสาวประภัสสร วิยะ 620810229
9 นางสาวประภาศรี งามสิริศักดิ์ 620810230