ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (พืชสวน)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวปราณปริญา สีรักษา 620810231
2 นายปริญญา ดีวัฒนากูล 620810232
3 นางสาวปวริศา จันทร์งาม 620810233
4 นางสาวปวันรัตน์ ตันกาศ 620810234
5 นางสาวปะการัง จันทร์ดาพรหม 620810235
6 นางสาวปาริฉัตร ปรารถนาดี 620810236
7 นางสาวปาริชาต คิดดี 620810237
8 นางสาวปาลิตา สร้อยวัน 620810238
9 นางสาวปิ่นประภา เรืองนุกูล 620810239