ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (พืชสวน)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวนฤวรรณ ก๋าวงศ์วิน 620810204
2 นางสาวนวียา สุนารัตน์ 620810205
3 นางสาวนันท์นลิน อุตมะ 620810206
4 นางสาวนันทพร พ่วงจีน 620810207
5 นางสาวนันทพัฒน์ วุฒิ 620810208
6 นายนันทิพัฒน์ ไชยวงค์ 620810209
7 นางสาวนาถอนงค์ สินผ้าง 620810210
8 นางสาวนารีรัตน์ คำใจ 620810211
9 นางสาวน้ำทิพย์ เล็กสิงห์โต 620810212