อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต (พืชไร่)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวธนภรณ์ ภู่ไข่ 620810186
2 นายธนวิชญ์ เดหล้า 620810187
3 นายธนัช อนุวัฒนชัย 620810188
4 นางสาวธนัฐชญา ศิริมงคล 620810189
5 นางสาวธัญลักษณ์ วงค์คำ 620810190
6 นางสาวธันย์ชนก ลำตาล 620810191
7 นางสาวธิติมา แท้ไธสง 620810192
8 นางสาวธีมาพร ตั้งวัฒนาตระกูล 620810193
9 นายธีรเดช ดอยกิ่ง 620810194