รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (พืชไร่)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวณัฏฐา สงนอก 620810159
2 นางสาวณัฐกานต์ เจริญสุข 620810160
3 นางสาวณัฐณิชา ไชยเทพ 620810161
4 นายณัฐดนัย มหาวัน 620810162
5 นางสาวณัฐธยาน์ หอมเพียร 620810163
6 นางสาวณัฐธิดา เย็นสุขศิริ 620810164
7 นายณัฐนนท์ คำวัง 620810165
8 นายณัฐพงศ์ ต๋าฝั้น 620810166
9 นายณัฐพงษ์ แสงอินทร์ 620810167