ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (พืชไร่)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวณัฐพร พาราศรี 620810168
2 นายณัฐพล นามศรี 620810169
3 นางสาวณัฐภรณ์ บุญชูนุช 620810170
4 นางสาวณัฐวดี คุณแก้ว 620810171
5 นายณัฐวุฒิ คำฟู 620810172
6 นางสาวณัทญาทิพย์ รินยานะสันต์ 620810173
7 นางสาวณาฎนภา สง่า 620810174
8 นายดนุภพ ใจแก้ว 620810175
9 นางสาวต้องใจ แต้มดื่ม 620810176